La strie

La strie

O ai gjavât il post cul cartel pe partide di vuê.
Morosini no lu cognossevi, come zuiadôr, ma o leievi simpri il so non, inmò cuant che al zuiave inte primevere e no savevi nancje che al jere lât a livorno.
No vevi nissune voie di lâ al stadio, usgnot, e mi va benissim che a vedin sospendût le partide. No tu zuis plui, cuntune robe cussì. 
Di sigure al sarà cualchidun, ator, che al tirarà fûr il discors “ma parcè” “a môr int ogni altri dî, sedi plui zovins sedi mancul fortunâts” e vie indenant.
Vere, vere…
Ancje se in tal so câs no si pues dì che al vedi vude masse fortune, in famee. 
Ma i discors a stan pîts in ogni câs.
Ma us disarài, di zuiadôr di balon e tifôs che vuê al leve al stadi, che no ti ven voie di fâ fieste, di lâ a businâ. E alore no viôt nuie di mâl a fermâ, ogni tant, lis robis. Tant si dismenteis, doman matine mi jevi, come simpri, o compri il gjornâl, o cjalarai la formule un. Doi e trê dîs e si torne a tacâ, o sari pront di gnûf par lâ al stadi, businâ…
E je cussì che al funzione e di bon di chel.
A ogni mût vuê us lassi cuntune altre robe.
Une poesie.
Anzit, une cuasi poesie, di chês che ogni tant o buti jù. Poesiis veris, inte vite, ‘nd ai scritis trê o cuatri.
E o ven cumò cumò di Basilian, dulà che soi stât a viodi lis premizions di Emozions di ingjustri, o ai cognossût Gianfranco Plume d’Ingjustri e ae fin, ancje se no jeri in vene di int e di cjacaris, no mi è displasût lâ.
La cuasi poesie e jere partide su chê strie di mê mari, e dopo e je deventadi plui universâl, partint dal començâ che la prime e forsit uniche strie che e cognossin, te vite, e je propite nestre mari.
Cussì, almancul, o viôt di inzornâ il blog cun alc altri, che no sedin cartei par l’udin.
 
STRIE

Lu vevi scuviert di piçul
che tu jeris une strie.

Tu cognossevis, no sai cemût,
la gjeografie des cjasis
e il dulà di ducj i miei parcês.

Tu jeris buine di stramudâ i cjalcjuts
in cjalçuts
e sierâju intun scansel.
Tu vevis incjantesims intrigôs
Par platâ cetancj savôrs
intune sole sedon
e i bêçs
sot dai cussins.

E tu savevis dulà meti mans,
lis ongulis mai netis,
par mugnestrâ cuviertis, pletis,
taculis,
grops tes scarpis e tal cuel.
E tu svolavis, pardabon
suntune scove, di une stanzie a di chê altre.

Ma cumò,
che tu âs vues di veri,
dincj di piere,
voi di cristal…
no mi vanze mai timp,
mari,
par jemplâ lis tôs sachetis
vueidis.

Comments

 • Frank
  15 Aprile 2012

  Ancje il post a l'è plui biel in lenghe, tant che tu mi as fat ingropà… mari, là setu? ma je no mi rispuind, nè chì ne par talian.
  Busse la to ancje par me.
  Mandi

  reply

Post a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.