L’orcul di Ariis

L’orcul di Ariis

Ogni pais al à une cjase cui spirts.
Dispès al è un cjasâl bandonât di agns, cui veris sdrumâts ch’a si misturin ai rudinaçs, parsore di paviments ch’a viodin plui polvar che lûs. Cuasi simpri i mûrs son plens di scribiçots e sporcacjoneris e la cjarande ator a è une sorte di boscaie, la che i madracs a sghindin i baraçs.
Ariis, di cuatri animis ch’al veve, nol scjampave a chest garbeç, e propit su lis rivis pantanosis dal Stele al mostrave la so cjase misteriose.
Cun di plui, che i dîs sot Nadâl, il plevan al obleave i fantacins da la dutrine a lâ a fâ su il presepi, propit ta chest zardin, ch’al uçave pôris e fantasiis.
Cristian, chest an, al jere un di chei fantacins e nol viodeve l’ore di podê jentrâ ta chel lûc intrigôs e proibît. Cuant che, insiemit a chei altris fruts, al stave metint adun pioris e pastôrs di carton, al veve cjapât subit l’ocasion par ficjâsi dentri dal cjasâl, passant par un barcon, e al veve començât a curiosâ ator pe stanzis.
So nono, ta lis flabis ch’a i contave prin di durmî, a i diseve simpri che li dentri al viveve un Orcul, platât tal scûr, ch’al mangjave trutis e gjavedon cjapât tal flum, dai timps di so nono e dal nono di so nono.
Cristian, piçul ma plen di fantasie, al zirave di stanzie in stanzie, viodint in ogni zûc di ombrene e in ogni sunôr une presince da l’Orcul o di cuissà cuale creature maraveose che dome lui al jere in grât di viodi. Dome cuant che ch’al jere lât su pe scjalis, platât daûr di un mûr scûr e sporc a si ere fermât di bot, fer come un claut in t’une bree. Nol coventave ch’al les indenant parcè che al veve pene scuviert che l’Orcul nol jere une conte di vecjos, ma al jere trop che di plui vêr al podeve sedi. Nol varès savût spiegâlu, ma no i coventave jentrâ in ta l’ultime stanzie par savê che li al stave l’Orcul. Lui j cjacarave bielzà, ancje nome cul tramâ dal scûr e cul fruçonâ dai rudinaçs.
E lui, invezit di scjampâ, al jere restât lì a cjacarâ, cul cidinôr dai soi pinsîrs, fintremai ch’a no vevin començât a clamâlu, pâr lâ vie di li.
Cristian al jere displasût di scugnî lâ vie cussì, cence neancje ve l’ocasion di viodi chel famôs Orcul, ma chel i veve dit che i varès lassât il puartoncin di fier viert in sfrese, par ch’al podès vignî a fevelâ cun lui ogni volte ch’al veve voie.
E cussì Cristian al veve fat. Di che volte indenant, imbrucjant la sfrese dal puartoncin e rivant fin daûr il mûr di che ultime stanzie. Al veve scuviert che l’Orcul al jere un di chei di aghe, rarissim, e che aromai a jerin restâts une vore in pôcs, come lui, platâts framieç i boscs de basse, o tai cjasâi bandonâts.
E intant che l’Orcul al cjacarave di se, Cristian al faseve compagn, contantji ce che i sucedeve a scuele o cun chei altris fruts.
Aromai a cjantavin i griis che i doi a levin indenant a cjatâsi, un di ca e un di là dal mûr, e si podeve dî che plui che amîs e jerin un il spieli di chel altri.
– E tu ce va tu a fâ li dentri? – i veve dit un di chei frutaçats plui grancj, ch’a levin za a lis medis, viodintlu saltâ fûr dal zardin.
– O voi a cjacarâ cu l’Orcul – i veve rispiundût Cristian, ma nol veve fat in timp a fermâ le lenghe che za al veve capît di ve sbaliât dut. I fruts a son triscj, e a deventin plui triscj ancjemò cuant che a cjatin un plui debil.
Pachis, spudadis, piçadis, scufiots e soredut cjoltis pal cûl, ch’a fasevin ancje plui mâl, a vevin segnât il rapuart di Cristian cun chei plui grancj, che za prin a lu viodevin solitari e timit, ma dopo di chel insisti che lui al cjacarave cu l’Orcul, a lu vevin cjapât di smire par dutis lis lôr tristeris.
Un soredut, ch’a lu clamavin il Riç, pe vie dai cjavei ch’a si tirave su simpri cul gel, al ere un ripetent ch’al obleave i plui piçui a fâ sporcacjoneris di ogne sorte.
A cualchidun i veve fat mangjâ le mierde di cjan, a cualchidunaltri i viers ancjemò sporcs di ledan, e cuant che a Cristian, cun t’un grues baston in man, lu veve menaçât di gjavai lis mudantis e di falu deventâ predi, lui no i veve pensât dôs voltis e al veve tacât a cori come un sfolmenât dal cjamp di balon viers il paîs.
Chel altri al veve decidût di no molâ il vues e lu varès cjapât in curt se Cristian no si fos butât dentri tal zardin de vile bandonade. Pecjât che il Riç al veve decidût di coriji daûr ancje lì e Cristian nol veve podût fa altri che lâ su pa lis scjalis e jentrâ di corse, businant e vaint, ta la stanze dal Orcul.
Di chel moment Cristian cumò si vise pôc. Al sa di velu viodût, l’Orcul, o forsit di vê viodût dome l’ombre sul mûr. Nol veve vût timp di fermâsi, parcè che al veve scuviert che le stanzie a no jere l’ultime, ma a si lave indenant cun altris scjalis ch’a tornavi a partâ tal zardin e ator dal cjasâl.
Il Riç lu vevin cjatât le matine dopo, sintintlu ciulâ e clamâ aiût. Al veve spacât il fîl da la schene, colant da lis scjalis, o almancul cussì al pareve. No vevin podût domandajal, parcè che di che volte nol veve plui dit une peraule e ancje s’al pareve sintî ce che i si diseve, nol dave segno di intindilu.
Cristian nol veve dit nuie a nissun, e nissun i veve dite nuie. Tal Nadâl da l’an dopo al jere tornât a meti su il presepi, ma l’Orcul no l’ere plui.

VERSION PAR TALIAN

Post a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.