L'ostarie di Pieri. (la conte di Carnevâl)

L'ostarie di Pieri. (la conte di Carnevâl)

Ciò pò! O stoi metint adun il blog doi dîs di file. Robononis! Il dut grassie al Braf Furlan che mi à visât ch’e al premi di Remanzâs al à vinciût un di Cividât. Cussî, si che a pues puestâ le conte su Carnevâl e Cresime, cence tancj fastidis, come ch’al à fat lui.
Bon Carnevalon a ducj!
P.S. Tenzion che la conte samee lungje ma si lei in t’un moment.

L’ostarie di Pieri

L’ostarie di Pieri, la sere di martars gras, a jere un glimuç di vôs e di ligrie. In mieç al berlament, però, un zovenot al menave plui sarde di ducj chei altris. Picinin, sgjavelât, ros di cjavej e di muse, vistût di une gjachetute colôr di rose e un pâr di braghessis zâl di stomi. Al saltave su lis cjadreis come un sfolmenât, contant un strambolot daûr che l’altri.

Nissun al capive, ma ducj a ridevin. Sameave cuasit ch’a no fossin furlans, insome!

Ven a stai, che propit cuant ch’al jere picjât sul lampadari, vuicant e batint i peis come un simiot, a è jentrade une vecjute. Gobe, stuarte, piel e vues, dute vistude di neri, cun tun fasolet sul cjâf, come une vedue. Dome chel zovenot estrôs al à viodude intant che si sintave, cucje cucje, dongje dal banc.

– Ciopò! Mandi PanzeSclagne! – i dîs businant e lant dongje.

– Oh, Ve’ chi ch’a tu sês, Bocâl. Ma… setu za cjoc cussì adore?

– Cjoc jo? Ma ce fufignis ditu! – i rispuint lui trabascjant – Sês fûr come une colombe! Anzit… ce bevitu, che vuè pai jo!

– Jo no bêf! – i rispuint che altre, nereose.

– Pieri! – al busine alore il zovenot, saltant fin dongje la vecjute. – un tai di VCPSCT par la nestre amie PartePeule!

– Di pò! Le atu finide di cjolmi pal cûl? Mi clami Cresime! E po, ce vin al saressie il ViCiPiSiCiTi? Ise robe foreste?

– Ah Cresime Cresime…Tu e la to manie di sparagnâ! Scomet ch’a no tu cjolis plui nancje il gjornâl! Ti âi pene ordenât il Vin Che Prin Si Clamave Tocai!

– E tu lu clamitu VCPSCT? No ti parie di sbivicjâ un pôc masse tal dilu? Tu mi as lavade!

– Forsit chest colp tu as reson! Magari ce ditu se cambin bestie e lu clamin Lacai?

– Lacai? Ma setu fûr?

– Ma ce ditu! “Lacai” al è bielonon. O imagjini za il reclam: “Lacai: il vino che lascia una scia!” – E ju a ridi come un mus!

– Ma va là va là, stupidat! – i à dit la vecjute menant il cjâf – Tu âs simpri voe di mateâ e mai di lavorâ!

– Eh no, cjare la me CrichePedôi! Chest colp no tu podis ufindimi di che bande, parcè che stoi cuasit par vê cjatât lavôr!

In chel, l’ostîr, un omenut ros e toront cul grumâl fruçât e maglât di vueli, i poie doi tais di blanc denant dal nâs e al sint ce ch’al à dite Bocâl. Robis ch’a no si scjafoi, a fuarce di ridi.

– Ce riditu tu!? Cocâl ch’a no tu ses altri! – i dîs Carnevâl cun t’une ande di permalôs, e dopo, tornant a cjacarâ cun che sdenteade di Cresime – Par to informazion, a stoi par deventà President!

In chel, un pôcs di chei in mascare, che vevin scoltât dut il tichignâsi jenfri Bocâl e Cresime, a fasin in côr come i mus a cuaiis: Ooooooh!

– President…Cumòvepò! E President di ce? – i domande la vecjute, cjalanlu di sot lis ceis.

– O sint mo… no sai di cè! Tu vâs simpri a cirì il pêl ta l’ûf! Tu ses piês di un vigjil! S’al fos par te tu dopraressis il Velox ancje par chei ch’a corin al gabinet. Cîr di sedi plui positive e viôt di votâ par me!

– Ma setu mat! parcè varessio di votâ par te?!

– Ce mût saressie a dì parcè?! Ti regali une cjarie di crostui e une camionade di fritulis, se tu mi votis!

– Ooooooh – al â fat di gnûf il côr.

– E jo varès di croditi? Aio scrit “Gioconda” sul çarneli?

– Sì ch’a tu as di crodimi. Anzit, sa t’ûs tal met par scrit!

– Sigûr po! Lasse stâ va, ch’al è miôr.

– Eh, no ch’a no lassi stâ. Jo âi ideis straordenaris! Tant par començâ, par podè sedi simpri furnîs di benzine e cjichis, o cirarai di sdrumâ il confin cu la Slovenie!

– Oooooooooh – a fasin inmò une volte chei batecui.

– Di po, Bocâl, ma ce atu tal cjâf! Un sac di coriandui? Ma no satu che il confin nol esist plui?

– Ce mût? Sul serio? E duncje a si pò lâ di ca e di lâ cuant che si ûl?

– Si ve! Baste ch’a tu vedis cun te la casele da lis midisinis…

– Ah…

– il gjubot fosforesent…

– Aah…

– Lis lûs par gambià fanâi sa si rompin…

– Ah Ah

– L’estintôr…

– Ah Aaaaah

– Li cjadenis pa la nêf…

– Eeehhh!

– E un grun di altris robis che cumò no vi visi, parcè che di lâ la Policja no ta la perdone.

– Sint mo, Cresime… ma setu propit sigure che àn gjavât il confin?

– Bocâl! Chi l’unic confin ch’al ten dûr al è chel jenfri te e il sintiment!

– Eh no, cjarissime la me MuseDiCadavar, viôt che jo no ài nissun fastidi cul sintiment! Jo a sint miôr di un gjat! – i dîs chel, puartantsi la man vierte dongje da l’orele.

– Vioditu ch’a no tu capissis nuie! O stoi disint ch’a tu ses plen di vizis!

– No è vere!

– Fumitu?

– No – i dîs chel, platant la cjiche daûr da la schene.

– Bevitu?

– Nooo – i dîs svuedant la tace in t’un glotâr e tiranle a chei che fasevin ‘Ooooh’

– Distu peraulatis?

– E po mierde! No! E no voi nancje a pantianis… si insome, a feminis! – i zonte Bocâl metint in sachete il telefonin.

– Trafichitu cui lamierins?

– Mai vudis fuarpis!

– E Bocâl Bocâl, tu no tu ma la contis juste!

– Cjale mo Cresime, jo no ta la conti propite! Dut al plui a mi sarâ scjampât un zirut discuindon in ta Ztl…

– Aaah issio! – i â dit Cresime, tirant su il dêt come une mestrute.

– Ooooooh – àn fat di gnûf lis mascarutis, menant il cjâf

– Ce vêso capît, un zirut a pît…

– Aaaaaah – chei altris cocâi.

– Pitost, mi tocje propit dilu, soi lât a viodi l’Udinese cul strisson cence bachets di plastiche…

– Issio! mi pareve! – a è tornade a la cariche la vecjute, saneose di podè disi di dut.

– Ooooooh – chei altris daûr.

– Ce vêso capît – al à tornât a spiegâ Bocâl – La partide le âi viodude par television!

– Aaaaaaah – di gnûf i trê çus.

– O, propit a dile grosse, une volte ài guidât dopo ve mangjât un cjocolatin cu la sgnape!

– Oooooooooooh! – ducj a berghelâ.

– Uuuuuuh! Maladet pecjadôr! – i à vosât Cresime!

– Ou, ma ce vêso capît! O âi guidât la biciclete!

– Aaaaaaaaaah – àn fat ancjemò une volte chei trê imbambinîts ch’a i davin cuarde.

A chest pont, Cresime, si ere un pôc stufade di fasi cjoli pal cûl di che sticeboris di Bocâl, cussì ce no ti àe fat.

– Ben po, zovenot! Tu mi maraveis! Tu devis ve metût il cjâf a puest! In chest câs, pensi propit ch’a pues presentâti me sûr! Pense ch’a l’â pene lassade il morôs, e che â juste bisugne di cualchidun che la consoli.

– Ce mût!? – i à dit Bocâl, discocolant i voi – E tu, vecje e plene di grumbulis come ch’a tu ses, tu varessis ancje une sûr?

– Certo! Anzit, cumò le clami, cussì tu le cognossis! Tu i plasarâs di sigûr!

E subit la vecjute, cu la lenghe di fûr, e à començât a mateâ cul telefonin, par rivâ adore a fa il numar. Bocâl, ch’al veve fat une muse come se i vessin struncjât sui peis une cariole di ledan, al à molade une ridade di marcjadan e al à començât a movisi viers il cagadôr.

– Clamile clamile! Jo voi dome un moment a lavâmi lis mans e petenâmi un tichinin.

E cussì, intant che Bocâl al ere zà mieç fûr dal barcon, pront a cori vie pa lis stradis dal borc come un gneur il dì dai cjaçadôrs, in te ostarie a è jentrade une fantate. Alte, cui voi celescj, i cjavêi luncs fin tal cûl, toronde la che covente e cun t’une musute di pipine.

– Oh mandi Pasche! – i dîs Cresime, pene ch’a le viôt su la puarte.

– Oh, buinesere. – i rispuint che altre cun t’une vôs di fade – dal saressie chel zovenot che tu disis simpri di presentâmi?

– Mah… – i dîs so sûr, cjalant l’orloi – âi pôre che nancje par chest àn no si cognossarês.

E in chel, il cjampanili al tacave a sunâ la miezegnot.

Post a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.